Znak CE: handlowy paszport importowanych towarów

Znak CE: handlowy paszport importowanych towarów

Znak CE to bezwzględny numer jeden na liście zakotwiczonych w handlu międzynarodowym, najbardziej intratnych przedsięwzięć. Z drugiej strony ? import z Chin i związane z nim formalności to też największy ból głowy, dopadający okresowo każdego, początkującego importera. Cło i podatki, konieczność praktycznego wdrożenia tajników chińskiej kultury handlu, niekończące się polowanie na okazje, a więc wyszukiwanie ciekawych i atrakcyjnych cenowo towarów czy transport z Chin ? to tylko część z przeciwności, które trzeba okiełznać i pokonać, żeby planowany import był biznesem intratnym. Gdzieś w środku powyższej wyliczanki są znaki towarowe, instrukcje i certyfikaty, które poświadczają, że dany produkt został wytworzony w Państwie Środka i dają prawną gwarancję na to, że import z Chin (zwłaszcza, gdy odbywa się na szczególnych warunkach) dojdzie do szczęśliwego skutku. Najważniejszym z koniecznych do zdobycia jest certyfikat CE (z francuskiego Conformité Européen), który określa bezpieczeństwo produktu i stanowi potwierdzenie, że jest on niegroźny dla potencjalnego kupca i jego środowiska. Ale zacznijmy od początku ? dosłownie i w przenośni.

Dyrektywy nowego podejścia

Obowiązek umieszczania oznakowania CE na konkretnych grupach produktów przemysłowych został nałożony na Polskę w chwili jej wejścia w struktury Unii Europejskiej. Stało się to na mocy Dyrektyw Nowego Podejścia, które w konsekwencji akcesu do UE zostały przeniesione do polskiego prawa.

Dyrektywy Nowego Podejścia są europejskimi aktami prawnymi, które określają zakres wymogów bezpieczeństwa, przewidzianych dla 23 grup wyrobów. Jedynie towary, które spełniają zapisane w dyrektywach wymogi mogą być importowane do krajów UE i wprowadzane na rynki wspólnoty.

Deklaracja bezpieczeństwa

Znak CE - dyrektywa
Znak CE – dyrektywa

Dowodem na to, że dany produkt spełnia wymogi powyższych dyrektyw, jest umieszczony na nim znak CE. Planując import z Chin warto pamiętać, że odpowiedzialnością za wprowadzenie do europejskiego obrotu danego dobra obarczony jest zarówno jego producent, jak i sprowadzający dany produkt importer. Dlatego też, znak CE najprościej jest określić mianem gwarancji osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie danego produktu na rynek i jej deklaracji stanowiącej o tym, że dane dobro spełnia normy bezpieczeństwa określone przez Dyrektywy Nowego Podejścia.

Z drugiej strony, oznakowania CE nie można traktować jako świadectwa czy pewnika jakości. znak CE poświadcza ?jedynie?, że dany produkt został poddany (czy to przez producenta, czy z inicjatywy importera) stosownym, bardzo specjalistycznym badaniom i testom przeprowadzanym pod kątem jego zgodności z postanowieniami Dyrektyw. Ergo ? oznakowane symbolem CE, sprowadzone z Chin zabawki mogą być bublem, stereotypową tandetą. Jednak dzięki poświadczeniu o zgodności z wymogami Dyrektyw ? są to buble bezpieczne i dla bezpośrednich kupców czy użytkowników, i dla otaczającego ich środowiska.

 

 

23 x CE

Znak CE
Znak CE

Zgodnie z ustawą o systemie zgodności, za umieszczenie na danym produkcie znaku CE 

odpowiedzialny jest jego producent lub upoważniony do działania w imieniu producenta przedstawiciel. Idąc tropem legislatury ? znak CE obowiązuje w przypadku 23, sprowadzanych do krajów wspólnoty grup produktów i konkretnych specyfikacji, to jest:

 1. Aktywne implanty medyczne

 2. Dźwigi

 3. Emisja hałasu w środowisku przez urządzenia przeznaczone do użytku poza pomieszczeniami

 4. Jachty/łodzie rekreacyjne

 5. Kompatybilność elektromagnetyczna

 6. Maszyny

 7. Materiały wybuchowe do użytku cywilnego

 8. Nieautomatyczne urządzenia ważące

 9. Niskonapięciowe wyroby elektryczne

 10. Proste zbiorniki ciśnieniowe

 11. Sprawność energetyczna kotłów i chłodziarek

 12. Sprawność energetyczna kotłów wodnych

 13. Sprawność energetyczna stabilizatorów do oświetlenia jarzeniowego

 14. Środki ochrony indywidualnej

 15. Urządzenia do użytku w atmosferach wybuchowych

 16. Urządzenia ciśnieniowe

 17. Urządzenia diagnostyczne in vitro

 18. Urządzenia gazowe

 19. Urządzenia linowe do przewozu osób

 20. Urządzenia medyczne

 21. Wyposażenie radiowe i wyposażenie terminali komunikacyjnych

 22. Wyroby budowlane

 23. Zabawki

Znak CE jest formą zastrzeżoną i jasno opisaną. Żeby był widoczny ? przyjęło się, że jego wysokość powinna być równa 5 milimetrom, a sam znak ? umieszczony w widocznym miejscu w sposób trwały i niemożliwy do usunięcia. Dodatkowo, obok znacznika CE występować może czterocyfrowy numer, będący identyfikatorem jednostki notyfikowanej.

Nieujęte w powyższym, liczącym 23 punkty zestawieniu produkty – nie muszą posiadać znaku CE.

Flaga Chińska
Flaga Chińska

W przypadku, gdy wprowadzony na rynek EU towar nie będzie posiadał (wbrew Dyrektywom) znaku CE ? odpowiedzialność za takie ?niedopatrzenie? spada na producenta i dystrybutora (a więc ? importera). W przypadku braku oznakowania CE na produkcie lub wynikających z tego oznakowania niejasności, producent lub dystrybutor może być ukarany grzywną i zobligowany do wypłaty stosownego odszkodowania. Dlatego też, planując import z Chin produktów, które ujęte są w zestawieniach Dyrektyw – należy bezwzględnie sprawdzić, czy dobra te opatrzone są znakiem CE.

Przede wszystkim, należy skontaktować się z chińskim kontrahentem i poprosić o okazanie dowodów (najlepiej wyników badań) na to, że dane produkty poddane zostały wymaganym testom. Chińscy przedsiębiorcy doskonale zdają sobie sprawę z prawnej mocy Dyrektyw i z obowiązku certyfikowania towarów. Niestety, wytwarzane przez nich dobra (mimo że opatrzone znakami China Compulsory Certificate Mark, w skrócie CCC Mark, czyli chińskimi ?odpowiednikami? CE), często nie spełniają nakładanych przez Dyrektywy warunków. Jeśli zachodzi podejrzenie, że przedstawiany przez azjatyckiego kontrahenta dokument może nie spełniać norm europejskich ? można zamówić u niego próbki interesujących nas towarów, które następnie należy poddać testom w polskich jednostkach badawczych. Jeśli zamówione próbki przejdą sprawdzian certyfikacyjny ? można zamówić właściwy towar w planowanej ilości, samodzielnie go oznakować i wprowadzić do europejskiego obiegu.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niejasności ? należy zapoznać się z treścią Dyrektyw Nowego Podejścia lub nawiązać kontakt z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W innym wypadku (czy to na skutek niedopatrzenia, czy ludzkiego błędu) ? nieposiadających, wbrew wytycznym, znaku CE, importowanych z Chin towarów nie będzie można wprowadzić na wewnętrzny rynek UE. Bo znak CE to swoisty ?paszport towarowy?. Bez niego, nasze świeżo zakupione na rynku azjatyckim i sprowadzone do Polski towary czeka rychła deportacja…

Dodaj komentarz