Słownik importera

Słownik importera

Słownik importera stworzyliśmy specjalnie z myślą o naszych czytelnikach. Znaleźć tu można podstawowe pojęcia dotyczące takich zagadnień, jak import, eksport, transport czy cło.

Polecamy nasze skrócone kompendium wiedzy, zapraszamy do odwiedzenia działu “artykuły” poświęconemu zagadnieniom związanym z importem i życzymy jedynie udanych przedsięwzięć w handlu międzynarodowym i powodzenia w biznesie. Jeżeli nasz słownik importera nie zawiera szukanego przez Ciebie wyjaśnienia skrótu, koniecznie do nas napisz, a niezwłocznie go dodamy! 

ADR

( z fran c. Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Rout) to międzynarodowa, regulująca zasady przewozu ładunków i materiałów niebezpiecznych konwencja, odnosząca się do transportu drogowego. Konwencja podpisana została w 1957 roku w Genewie i została ratyfikowana przez Polskę w roku 1975. Na chwilę obecną, jej postanowienia uznaje 46 krajów z całego świata, między innymi Wielka Brytania, Niemcy, Holandia, Francja, Szwajcaria, Ukraina, Tunezja czy Włochy.

Agencja Celna 

Podmiot o osobowości prawnej, który zobligowany jest do reprezentowania interesów swoich Klientów przed organami celnymi i do podejmowania w tym zakresie czynności regulowanych przepisami Kodeksu celnego.

Agent celny

osoba zawodowo reprezentująca interesy swoich Klientów (lub Klientów swojego pracodawcy) przed organami celnymi i podatkowymi w zakresie szeroko rozumianego obrotu dobrami i towarami zagranicą.

Akredytywa

To forma bezgotówkowych rozliczeń krajowych i zagranicznych, stanowiąca zabezpieczenie dla obu stron kontraktu. Akredytywę w kontekście obrotu towarami za granicą stosuje się głównie w przypadkach, gdy kontrahenci wcześniej ze sobą nie współpracowali, a więc nie mieli okazji do tego, by wzajemnie sprawdzić swoją biznesową wiarygodność. Istnieje wiele form akredytyw (akredytywa poprzez dokonanie blokady bankowej, akredytywa oparta na przedstawieniu w banku instrukcji postępowania etc.), a najczęściej stosowanym, określającym warunki takich bezgotówkowych rozliczeń dokumentem jest list kredytowy (z ang. Letter of Credit, L/C, LC, LOC).

Alibaba.com

Założona w 1999 roku platforma B2B (ang. business-to-business), umożliwiająca nawiązywanie międzynarodowych kontaktów handlowych, opartych na zakupie towarów od przedsiębiorców i hurtowników z całego świata,

Armator 

Jest to firma lub osoba, która we własnym imieniu uprawia (używając do tego swojego lub cudzego statku) żeglugę morską.

ATA / Karnet ATA 

Dokument stosowany przy dokonywaniu czasowej odprawy towarów. Karnet ATA umożliwia czasowy przywóz lub wywóz ładunków.

AWB (Air Way Bill)

Lotniczy list przewozowy, w którego pole wpisana jest specyfikacja określająca linię lotniczą, którą transportowana będzie przesyłka.

Awizacja importowa

Dokument, w którym określa się wysokość opłat, przewidywaną datę dostawy oraz specyfikację dokumentacji niezbędnej do odbioru importowanego towaru.

B/L

(z ang. Bill of Lading), to morski list przewozowy, który spełnia funkcję potwierdzenia odbioru danego ładunku na statek. B/L jest także formą zobowiązania przewoźnika do wypełniania zakontraktowanego zlecenia i dostarczenia ładunku do portu docelowego w umówionym czasie.

BAF 

To stosowany przez firmy spedycyjne, firmy transportowe czy armatorów dodatek paliwowy, który reguluje wahania między cenami paliwa na światowym rynku

Buking

Zlecenie dla armatora, dokument zawierający specyfikację przewozu towaru i służący potwierdzeniu uzgodnień między kontrahentami.

CAF

Opłata z grupy dodatków. CAF to dodatek walutowy, stosowany przez spedytorów, firmy transportowe czy armatorów. Celem jego wprowadzenia jest zniwelowanie różnicy wynikających z wahań kursów walutowych.

Cargo

Anglojęzyczne określenie ładunku, stosowane między innymi w imporcie, handlu czy transporcie międzynarodowym.

CFS

(z ang. Container Freight Station) punkt konsolidacyjny, w którym zbiera się przeznaczone do transportu towary drobnicowe.

CIF

(z ang. Cost Insurance Freight), formuła stanowiąca o tym, że eksporter zobowiązany jest do regulowania wszystkich opłat do chwili, aż przewożony towar nie dotrze do miejsca docelowego.

CISF

(z ang. China Import Service Fee) dodatkowa opłata handlingowa, obowiązująca przy frachcie morskim z Chin.

Cło

Opłata pobierana przez dane państwo, należna za przewóz przez jego granicę celną towarów wytworzonych poza krajowym obszarem administracyjnym.

CMR (Międzynarodowy List Przewozowy CMR)

Wystawiany zwykle w 3 egzemplarzach dokument, będący potwierdzeniem przyjęcia ładunku do transportu. Za pomocą CMR ustala się między innymi zasady transportu, miejsce załadunku i rozładunku przewożonego towaru, datę nadania ładunku i czas jego dostawy czy specyfikację przewożonych dóbr.

Consignee

Międzynarodowe określenie odbiorcy, występujące między innymi w listach przewozowych.

CSF

(z ang. Carrier Security Fee) to dodatkowa opłata naliczana za ochronę frachtowca.

DDP

(z ang. Delivery Duty Paid), to formuła ustalająca, że eksporter winien jest pokryć koszty związane z opłatami należnymi za transport i cło.

DDU

(z ang. Delivery Duty Unpaid), to formuła ustalająca, że eksporter pokrywa absolutnie wszystkie, związane z transportem ładunków koszty (w relacji ?doors to doors?, czyli ?od drzwi do drzwi?). W tym wypadku, wyjątkiem są koszty odprawy celnej i nakłady na cło ? te opłaty pokryć musi importer.

Dem

(z ang. Demmurage), to opłata, którą należy przekazać armatorowi za przetrzymanie w porcie pełnego kontenera ładunku powyżej określonego wcześniejszą umową czasu.

DET

(z ang. Detention) to opłata należna armatorowi, za przetrzymanie kontenera na danym środku transportu powyżej ustalonego wcześniejszą umową czasu.

DGD

Deklaracja stosowana przy transporcie towarów niebezpiecznych, określająca specyfikację przewożonego ładunku.

DGR

(z ang. Dangerous Goods) przepisy odnoszące się do przewozu i dokumentowania towarów niebezpiecznych, które jasno określają, jakie ładunki (ilość, typ, oznakowanie, dokumentacja, sposób przechowywania etc.) mogą być przewożone konkretnym środkiem transportu.

D/N

(z ang. Debit Note) nota obciążeniowa (nazywana też notą debetową).

D/P

(z ang. Documents Against Payment), określenie na dokumenty wydawane za wpłatę.

D/O

(z ang. Delivery Order) dokument zezwalający na wydanie ładunku przechowywanego w porcie

DFD

(z ang. Documentation Fee ? Destination) to opłata dokumentowa, uiszczana w miejscu przeznaczenia ładunku.

Doc Fee

Ogólne określenie opłaty dokumentowej.

Dodatki transportowe

Dodatkowe (określone najczęściej w cenniku lub regulaminie danej firmy) opłaty, naliczane przy konkretnej usłudze spedycyjnej. Ich wysokość zależy od rodzaju usługi, jej specyfikacji czy specyfikacji przewożonego towaru. Przykładami takich dodatków są BAF, CAF czy PSS.

Door-To-Door 

Transport od drzwi do drzwi.

EBS

(z ang. Emergency Bunker Surcharge) to specjalna, stosowana w wyjątkowych okolicznościach dopłata transportowa, która nakładana jest w celu zniwelowania drastycznych wahań cen paliwa.

EDI (elektroniczna wymiana danych)

To przesyłanie ważnych komunikatów handlowych drogą elektroniczną. Przesyłane w ten sposób dokumenty są odpowiednikami dokumentów tradycyjnych i wypisuje się je zgodnie z określonym w branży standardem.

Eksport

Wywóz wytworzonych w obrębie danego kraju dóbr za granicę.

ERS lub EIS

(z ang. ERS to Equipment Repositioning Surcharge, a EIS  Equipment Imbalance Surcharge), specjalna dopłata, która nakładana jest w celu zniwelowania strat poniesionych przez armatora, spedytora lub firmę transportową, wynikających z tytułu niezbilansowania dostępności kontenerów.

Express B/L

(z ang. Sea Waybill, Waybill), czyli zapis listu morskiego w formie elektronicznej.

EXW

(z ang. Ex Works), to formuła traktująca o tym, że konieczność opłaty cła i kosztów transportu leży po stronie importera, a nie eksportera. EXW określa także, że rola eksportera kończy się w chwili wydania zamawianych towarów z magazynu.

FCL 

(z ang. Full Container Load), to określenie na transport całokontenerowy.

Feeder

Niewielki statek przewozowy, który odbiera i dostarcza kontenery z (na przykład) punktów przeładunkowych, mieszczących się w mniejszych portach.

FOB

(z ang. Free on Board), to formuła ustalająca, że to eksporter ponosi wszystkie, związane z ubezpieczeniem, odprawą celną, transportem ładunków etc. koszty, do momentu dostarczenia towaru do portu wyjściowego i jego załadunku.

Fracht

Międzynarodowe określenie usługi transportu lub (opcjonalnie, wymiennie z ?cargo?) przewożonego ładunku.

Gestia Transportowa

Zbiór określający prawa i obowiązki każdej ze stron zaangażowanej w transport (zleceniodawca, usługodawca, pośrednik) danych dóbr, który ustala dla przykładu podział kosztów czy podział koniecznych do wykonania zadań.

Hub

To przeznaczony dla kontenerów przewożonych w relacjach transoceanicznych port bazowy. To do tego portu przypływają duże statki i to tam, sprowadzone kontenery rozdzielane są na mniejsze jednostki, które transportują je do niewielkich, często docelowych portów.

IMO

Międzynarodowa Organizacja Morza, która odpowiedzialna jest za organizację bezpiecznej żeglugi i sprawują pieczę nad kwestiami dotyczącymi obrotu handlowego i ochrony środowiska morskiego.

Import

Przywóz ładunków, usług lub kapitału z rynku zagranicznego w celu wykorzystania potencjału wymienionych dóbr na rynku krajowym.

Incoterms

(z ang. International Commercial Terms) to Międzynarodowe Reguły Handlu, ustanowione przez Międzynarodową Organizację Handli. Reguły te zawierają wykaz i rozwinięcie terminów związanych z odpowiedzialnością przewoźnika, z podziałem związanych z transportów kosztów, z prawami i obowiązkami załadowcy i odbiorcy przewożonych towarów.

ISPS

dodatek naliczany za zwiększenie w danym porcie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Kongestia

Dodatek naliczany za utrudnienia wynikające ze zbyt dużej liczby ładunków znajdujących się w danym porcie.

Konsolidacja

Celowe grupowanie małych, często drobnicowych ładunków w (na przykład) jednym kontenerze.

Konosament

To określenie na morski list przewozowy, który stanowi potwierdzenie odbioru ładunku i stanowi zobowiązanie do jego dostarczenia w określonym czasie do portu docelowego.

LCL

(z ang. Less than Container Load) to międzynarodowe określenie na drobnicowe przewozy kontenerowe.

LSF 

Dodatek paliwowy stosowany głównie w portach Morza Bałtyckiego

MOQ

(z ang. Minimum Order Quantity), to określenie na minimalną ilość zamówienia. Skrót ten stosowany jest głównie na platformach zakupowych B2B (między innymi na www.alibaba.com), a wartość zamówienia określają sprzedawcy.

MRN

Dokument potwierdzający procedurę wywozu.

MSDS

(z ang. Material Safety Data Sheet) to karta określająca cechy przewożonego ładunku o charakterze niebezpiecznym.

Nadgabaryt

Transport, w którym przewożony ładunek przekracza wymiary ?standardowego? TIRa (szerokość – 2.4 m, długość ? 13.6 m, wysokość ? minimum 3 m, ładowność  powyżej 24 ton).

OCP

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, oferującego transport krajowy lub międzynarodowy.

Odbiorca

Firma lub osoba będąca odbiorcą transportowanego ładunku.

ODF

(z ang. Origin Documentation Fee), to opłata dokumentowa uiszczana w miejscu załadunku.

Odprawa celna

To szereg przewidzianych w kodeksie celnym czynności, powiązanych z przejściem osób, przewozem bagaży lub ładunków przez granicę celną danego kraju.

Odprawa celna odroczona

To przypadek, kiedy dany urząd celny nie jest w stanie dokonać wszystkich, związanych z odprawą celną procedur i poleca wykonanie tej czynności innemu urzędowi.

Odprawa celna ostateczna 

Za odprawę celną ostateczną uznaję się sytuację, gdy odprawione towary nie powracają już przez granicę.

Odprawa celna uproszczona

To skrócenie czasu odprawy celnej przez przekazanie drogą elektroniczną niezbędnych dokumentów oraz dokonanie odprawy transportowanego ładunku w miejscu jego przeznaczenia, a nie w siedzibie właściwego urzędu celnego.

Odprawa celna warunkowa (czasowa)

Odprawa celna warunkowa stosowana jest wtedy, gdy raz odprawione ładunki ponownie przekraczają (w późniejszym czasie) granicę.

OEM

(z ang. Original Equipment Manufacturer), to określenie firmy, która pod własną marką sprzedaje produkty innej firmy. Firmy takie często zlecają innym firmom produkcję konkretnych dóbr, a następnie (opatrując wyprodukowany towar własną licencją, gwarancją, logo etc.) dystrybuują go z zyskiem.

OWS

(z ang. Overweight Surcharge) to dodatek do przewozu kontenerów 20?stopowych, naliczany z tytułu transportu ładunków ciężkich, których masa znajduje się powyżej limitu określonego przez danego armatora.

PCC

Dodatek pobierany z tytułu organizacji transportu Kanałem Panamskim.

PORTEO

Opłata portowa stosowana w portach Ameryki Południowej, uiszczana zwykle przez załadowcę.

PRS lub AGS

(z ang. Piracy Risk Surcharge lub Aden Gulf Surcharge) to dodatek płatniczy, naliczany z tytułu wyniknięcia konieczności opłacenia dodatkowych działań służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa statkom poruszającym się w obrębie Zatoki Adeńskiej.

PSS

Specjalny dodatek, wprowadzany przez spedytorów, firmy transportowe czy armatorów w sezonach zwiększonego zainteresowania danymi przewozami.

Przelicznik Waga/Miara (Przelicznik W/M)

To przelicznik frachtu, według którego cena przewozu uzależniona jest od większego wartości (wagi lub kubatury) transportowanego ładunku.

Przewoźnik

Firma odpowiedzialna za realizację przewozów.

Reach Stacker

Wózek widłowy wykorzystywany często w przewozie kontenerów.

SAD

(z ang. Single Administrative Document) to wymagany w obrębie Unii Europejskiej dokument, potwierdzający zgłoszenie przewożonego towaru do odprawy celnej.

Shipper (Consignor)

Międzynarodowe, występujące między innymi w Listach Przewozowych określenie nadawcy.

SCT

dodatkowa opłata pobierana za transport organizowany Kanałem Sueskim.

Spedytor

firma zajmująca się w imieniu Klienta (nadawcy lub odbiorcy) organizacją przewozu ładunków i wszystkimi, związanymi z tym procesem formalnościami.

Statek oceaniczny

duża jednostka pływająca, przeznaczona głównie do obsługi długich rejsów międzykontynentalnych.

Storage 

Opłata za magazynowanie ładunków.

T/T

(z ang. telegraphic transfer) – to przekaz pieniężny uznawany za przedpłatę należną za zakup dóbr.

T1L

Procedura tranzytowa, stosowana przy przewozie ładunków między krajami należącymi do Unii Europejskiej, a krajami spoza wymienionego wyżej układu.

T2L

wspólna procedura tranzytowa, stosowana przez państwa Unii Europejskiej w wypadku przewozu towarów między granicami krajów należących do struktur UE.

TEU

(z ang. Twenty?Feet Equivalent Unit), to jednostka pojemności, używana najczęściej w stosunku do portów, kontenerów i statków. Jest ona równoważna objętości kontenera o długości 20 stóp.

THC

(z ang. Terminal Handling Charge), to opłaty pobierane za obsługę przesyłki, naliczane przez port lub lotnisko.

THD

(z ang. Terminal Handling at Destination), to opłaty portowe pobierane w miejscu przeznaczenia ładunku o objętości jednego kontenera TEU.

Transport całoprzejazdowy

Usługa, w której dany ładunek zajmuje całą, dostępną przestrzeń przewozową.

Transport drobnicowy

Transport, w którym dany ładunek zajmuje tylko część dostępnej przestrzeni załadunkowej (zleceniodawca płaci jedynie za wykorzystaną przestrzeń).

Tranzyt

Przewóz osób lub towarów przez terytorium danego państwa.

TSC

(z ang. Terminal Security Charge) to opłata naliczana z tytułu ochrony terminalu.

Wiza

Pisemne upoważnienie udzielane cudzoziemcom, zezwalające na przekroczenie granicy lub pobyt (na czas określony) na terenie danego kraju.

WRS

Dodatek pobierany na wypadek wojny.

Załadowca

Branżowe określenie osoby nadającej przesyłki, a więc inicjującej ich transport (najczęściej określenie to odnosi się do eksportera).